Salgs- og leveringsbetingelser

Salgsbetingelser
1. Ved bestilling av varer og produkter er det El-produkter AS sine Salgs og leveringsbetingelser som gjelder, samt betingelser knyttet til reklamasjon, retur og kreditering. Salgs,- og leverings og betalingsbetingelsene gjelder hvis ikke annet er avtalt.
2. Det tas forbehold om endringer omkring spesifikasjoner, farger og utførelse uten forutgående varsel.
3. Bestillinger faktureres til avtalt pris og gjeldene leveringsbetingelser.
4. Priser og betalingsbetingelser er bare bindene for det aktuelle tilbudte antall og typer.
5. På forlangende må kjøper kunne stille garanti for riktig betaling, eventuelt forskuddsbetale før varen settes i produksjon.
6. El-produkter AS har eiendomsrett på leverte varer inntil betaling er mottatt. Kjøper aksepterer frivillig å tilbakelevere leveranser ved betalingsmislighold.
7. Oslo Byrett skal være verneting ved tvist mellom partene i anledning kontrakten.
8. Det tas forbehold om å kunne endre prisene med øyeblikkelig virkning ved endrede valutaforhold, offentlige avgifter og evt. endrede tollsatser.
9. Garanti (se eget punkt)

Miljøgebyr.
Miljøgebyr tilkommer for armaturer og lyskilder og faktureres etter, til enhver tid, gjeldene satser gitt av Renas.

Leveringsbetingelser.
Ordrer under kr. 1.500.- = reell frakt.
Ordrer over kr. 1.500.- = 3,5% fraktsonetillegg.

Ved ekspress forsendelser skal frakttillegget avtales for hver levering.

1. Master, fundamenter og lignende skal reell frakt faktureres.
2. Force Majeure og eventuelle leveringsproblemer eller forsinkelser kan ikke lastes El-produkter AS.
3. Kunden er ansvarlig for å kontrollere og sjekke eventuelle transportskader. Skader skal anmeldes til transportselskapet og El-produkter AS umiddelbart etter mottak av varene, samt beskrives/noteres ned, sammen med underskriften på pakkseddelen.
Anmodningsfrist for skjult skade er 7 dager (med skjult skade menes skader på produkter som ikke kan forventes oppdaget ved levering)
4. Ved forsinkelse er El-produkter AS ansvarlig oppad til 15% av kjøpesummen til dekning av dokumenterte merkostnader, konvensjonalbøter og ethvert annet tap kjøper måtte ha som en følge av forsinkelsen.

Reklamasjoner.
1. Feil ved forsendelse må meldes skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 7 dager etter varemottak.
2. Ordre og fakturanummer skal alltid oppgis ved retur og reklamasjonssaker.
3. El-produkter AS sitt ansvar begrenses til defekter på produktet som skyldes svikt i produksjonen eller deler i armaturen.
4. Ting forvoldt skade, El-produkter har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser for skade voldt av levert materiell.
5. Reparasjoner som utføres på stedet etter kundens rekvisisjon eller anmodning, godskrives kun når dette er skriftlig avtalt på forhånd.
6. Dersom det avtales at El-produkter AS dekker kostnader i forbindelse med en reklamasjon, skal faktura merkes med tilhørende reklamasjonsnummer som opplyses av selger.
7. Feilsøking av anlegg dekkes normalt ikke. Ansvar for defekter og konsekvenser bortfaller når produkter monteres under andre forhold enn de som er forutsatt eller beskrevet i monterings eller produktinformasjonen.

Retur og kreditering.
1. All retur skal avtales skriftlig før varene eventuelt returneres.
2. Når slik avtale foreligger krediteres 80% av det fakturerte netto beløpet (eksklusiv frakt) eller 100% hvis returen skyldes El-produkter AS.
3. Returvarer skal være pakket i original emballasje, tydelig merket med ordre, faktura og returnummer.
4. Retursending skjer på kundens regning og risiko.
5. Spesialarmaturer og ikke lagerførte produkter krediteres ikke.
6. Tidsfrist for retur er 2 mnd. på LED produkter.

Betalingsbetingelser.
1. Betalingsbetingelser er netto 15 dager.
2. Etter forfall belastes renter etter lovens om forsinkelsesrenter.

Garanti
El-produkter AS gir 5 års garanti på LED drivere i egne produkter og 2 år på utskiftbare lyskilder.
Ved en garanti sak inntil de første 3 år etter overlevering kan feilen utbedres/byttes for El-produkters regning etter at reklamasjonen er akseptert av El-produkter AS.
Ved en garanti sak inntil 5 år etter overlevering dekkes ny komponent eller produkt etter et reklamasjonen er akseptert av El-produkter AS.
Feil eller reklamasjoner tas direkte med El-produkter AS så fort som mulig etter feilen er registrert. El-produkter har rett til selv å utføre reklamsjonsarbeidet.

Garantien gjelder under følgende forutsetninger:

• Anlegget skal ikke under noen omstendigheter være tilkoblet provisorisk strøm eller bygg strøm.
• Feil som følge av eksponering i ekstreme forhold, som for eksempel torden, lyn, vanninntrenging, brann, kondens eller andre forhold utenfor El-produkter AS sin kontroll dekkes ikke.
• Armaturens montasjeanvisning, service og brukermanualer skal følges.
• Lysanlegget skal følge drift og vedlikeholds instruksen som er angitt i EFO/Lyskulturs mal: FDV for belysningsanlegg.

Garantien dekker ikke følgekostnader eller skader som for eksempel driftstap og lignende.
All utskiftningskostnadene skal godkjennes og aksepteres av El-produkter AS før utskifting igangsettes.